SMLOUVA INZERCE

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena mezi provozovatelem sítě níže uvedených webových stránek (dále jen „Společnost“) a osobou nebo subjektem přijímajícím tuto Smlouvu (dále jen „Inzerent“) jako stanoveného data, kdy dojde k přijetí této smlouvy.

SVĚDEK:

VZHLEDEM K TOMU, že společnost může být nebo se zabývá mimo jiné poskytováním online služeb, které inzerentům umožňují zasílat a/nebo zveřejňovat informace o bavičích pro dospělé, reklamy a content na jednoho nebo více vlastněných nebo nevlastněných nebo přidružených prostřednictvím contnebo jinak, webové stránky, portály, sítě a další papír a eltronic prodejny včetně, bez omezení, www.rubpage.com (souhrnně „síť společnosti“);

VZHLEDEM K TOMU, že pokud je Inzerent individuální komerční společností, která se snaží propagovat jednotlivé služby Inzerenta, Inzerent si přeje propagovat a inzerovat takové osobní služby odesláním fotografií, popisů, textu a dalších content a informace týkající se Inzerenta na jednom nebo více provozovnách v síti Společnosti a jinde, whether prostřednictvím klasifikovaných seznamů, bannerů a/nebo odkazů; a

VZHLEDEM K TOMU, že pokud je Inzerent právnickou osobou nebo individuálním komerčním podnikem, který chce propagovat služby jiných osob, Inzerent si přeje založit účet u Společnosti za účelem propagace služeb třetích stran zasíláním fotografií, popisů, textu a dalších conta informace o dospělých bavičích, které Inzerent zaměstnává nebo zastupuje pro zveřejňování na jedné nebo více prodejnách v síti společnosti a jinde,ether prostřednictvím klasifikovaných seznamů, bannerů a/nebo odkazů; a

VZHLEDEM K TOMU, že za předpokladu, že Inzerent přísně dodržuje podmínky této Smlouvy, Inzerent může odesílat a zveřejňovat obrázky dodané Inzerentem a contzapojit se do jednoho nebo více provozoven v síti společnosti nebo využívat jinou službu, kterou může společnost příležitostně zpřístupnit inzerentovi;

NYNÍ TEDY s ohledem na vzájemné přísliby a dohody uvedené níže contza dobrou a hodnotnou úplatu, jejíž přiměřenost a dostatečnost je uznána, strany, z nichž každá hodlají být tímto právně vázány, slibují a souhlasí s tímto:

1. Přijetí a změna této smlouvy

1.1 Tím, že se Inzerent stane Inzerentem této Stránky, souhlasí se všemi podmínkami této Smlouvy. Inzerent si nemůže vybrat podmínky, které se na něj vztahují. Pokud Inzerent nesouhlasí se všemi ustanoveními této Smlouvy, Inzerent musí ukončit veškerý přístup a používání Stránek a jakýchkoli dalších služeb poskytovaných Společností. Nic v této smlouvě není určeno k vytvoření jakýchkoli práv k vymáhání ze strany třetích stran.

1.2 Nikdo není oprávněn přistupovat na Webové stránky nebo používat Služby, pokud nepřijal tuto Smlouvu. Takové přijetí nemusí být provedeno fyzickým podpisem, protože eltronic přijetí této smlouvy je povoleno zákonem. Inzerent projevuje souhlas s tímto contpraktickou dohodu tím, že učiní jakýkoli akt prokazující souhlas s touto dohodou. Příklady takových úkonů zahrnují zadání jména inzerenta do pole podpisu, zaškrtnutí políčka nebo kliknutí na tlačítko contslova „souhlasím“, „continue“, nebo nějakou podobnou syntaxi. Inzerent bere na vědomí, že to má stejný právní účinek jako umístění fyzického podpisu Inzerenta na jakékoli jiné právní contracovat. Pokud Inzerent takový krok neučiní, Inzerent je nadále vázán podmínkami této Smlouvy na základě přístupu Inzerenta k jakékoli části Webových stránek nebo služeb Společnosti. Pokud Inzerent klikne na jakýkoli odkaz, tlačítko nebo jiné zařízení poskytnuté Inzerentovi v jakékoli části rozhraní webových stránek společnosti, Inzerent právně souhlasí se všemi podmínkami contje zde uvedeno. Navíc používáním webových stránek nebo služeb jakýmkoli způsobem, včetně nahrávání ContInzerentovi rozumí a souhlasí s tím, že společnost bude takové použití považovat za potvrzení inzerenta o úplném a bezpodmínečném souhlasu inzerenta se všemi podmínkami této smlouvy.

1.3 Společnost může čas od času tuto smlouvu revidovat. Společnost si vyhrazuje právo tak učinit a Inzerent souhlasí, že Společnost toto právo má. Inzerent souhlasí s tím, že všechny úpravy nebo změny této smlouvy jsou platné a vymahatelné okamžitě po zveřejnění a budou se vztahovat na všechny conta informace předané a/nebo uchovávané společností. Jakákoli aktualizovaná nebo upravená verze nahrazuje všechny předchozí verze ihned po odeslání a předchozí verze je neplatnáontnabývá právního účinku, pokud revidovaná verze výslovně neodkazuje na předchozí verzi a ponechá předchozí verzi nebo její části v platnosti. Jako specifická výjimka z výše uvedeného nebude mít žádná aktualizace nebo změna této smlouvy vliv na finanční závazky, které má Inzerent vůči Společnosti a které se budou řídit výhradně podle verze této Smlouvy zveřejněné, když Inzerent zveřejnil Inzerentovo Content. Společnost souhlasí s tím, že pokud v této smlouvě cokoli změní, změní „datum poslední změny“ v horní části této smlouvy tak, aby bylo okamžitě zřejmé, že společnost smlouvu aktualizovala. Inzerent se zavazuje pravidelně znovu navštěvovat tuto webovou stránku a používat přitom tlačítko „obnovit“ v prohlížeči Inzerenta. Inzerent souhlasí s tím, že zaznamená datum poslední revize této smlouvy. Pokud „datum poslední změny“ zůstane nezměněno od doby, kdy si Inzerent naposledy přečetl tuto smlouvu, může se Inzerent domnívat, že se nic ve smlouvě nezměnilo od doby, kdy si ji Inzerent naposledy přečetl. Pokud se „datum poslední úpravy“ změnilo, může si být inzerent jistý, že jsemethve Smlouvě byla změněna a Inzerent ji musí znovu zkontrolovat, aby zjistil, jak mohly být úpravy ovlivněny Inzerentova práva a povinnosti. V případě, že jakýkoli soud bude považovat přijetí změny této smlouvy z jakéhokoli důvodu za neúčinné, mají strany v úmyslu vymáhat nejnovější, dříve přijatou verzi smlouvy.

Zřeknutí se – Tím, že Inzerent nebude pravidelně kontrolovat tuto Smlouvu, aby se zjistilo, zda se některá z podmínek změnila, přebírá veškerou odpovědnost za takové selhání a Inzerent souhlasí s tím, že se Inzerent zříká práva Inzerenta přezkoumat upravené podmínky. Společnost nenese odpovědnost za to, že Inzerent zanedbá jeho zákonná práva.

2. Content, Platby, Vrácení peněz a Účty

2.1 Zveřejnění Content. Po zaplacení všech poplatků a souhlasu společnosti s žádostí o registraci účtu inzerenta může inzerent podat inzerci content pro zveřejnění na firemní síti. "Content“ je definován jako jakýkoli z contprvky, materiály, informace, vizuální obrázky, fotografie, video, grafika, textový materiál, odkazy na webové stránky a sociální média, umělecká jména, postava, osobnost, životopisná data atd.ontinformace o jednání). Publikace ContPodléhá přísnému dodržování publikačních pokynů společnosti, zásadám kontroly fotografií a dodržování této smlouvy Inzerentem, mimo jiné včetně následujících:

2.2 Pokud Inzerent podléhá federálním a státním zákonům ve Spojených státech, Inzerent zaručuje a souhlasí, že všechny Contentita zaslaná a/nebo odeslaná inzerentem musí být vytvořena v souladu se všemi platnými ustanoveními práva Spojených států amerických, včetně, ale nikoli výhradně, hlavy 18, USC §§ 2256, 2257 & 2258A a násl. a 28 CFR část 75 a násl., ve znění pozdějších předpisů (“oddíl 2257”), jakož i všechny další příslušné federální, státní, místní, provinční a zahraniční zákony nebo předpisy.

2.3 Inzerent dále zaručuje a souhlasí s tím, že všechny Contentita odeslaná a/nebo odeslaná inzerentem nezahrnuje předmět, který by zakládal povinnosti podle § 2257. Pokud takový content spustí sekci 2257, poté Inzerent je solje odpovědný za vedení všech záznamů požadovaných § 2257 nebo podle požadavků Společnosti. Pokud o to Společnost požádá, Inzerent neprodleně poskytne Společnosti celé právní jméno svého správce záznamů, adresu, kde jsou uchovávány všechny záznamy podle § 2257, a kopii všech záznamů o věku a další informace požadované § 2257 týkající se content zveřejněna na jednom nebo více provozovnách v síti společnosti. Kromě toho, pokud inzerent sídlí v jiné jurisdikci než ve Spojených státech (dále jen „zahraniční jurisdikce“) nebo předkládá ContInzerent ze zahraniční jurisdikce bude rovněž uchovávat všechny záznamy, které mohou být vyžadovány podle zákonů takové zahraniční jurisdikce, kromě jakýchkoli dalších povinností uložených v této smlouvě.

2.4 Úvaha: Úvaha za souhlas Inzerenta se všemi ustanoveními této Smlouvy byla poskytnuta Inzerentovi ve formě umožnění Inzerentovi používat Síť Společnosti, což zahrnuje umožnění Inzerentovi zřídit si Účet na Webu, podávat reklamu Conta využívat souvisejících propagačních výhod. Inzerent bere na vědomí existenci a přiměřenost protiplnění po vašem přijetí této smlouvy.

2.5 Náklady na reklamu: Pro propagaci služeb na Webu musí Inzerent vybrat jednu nebo více reklamních nabídek společnosti. Ceny spojené s různými nabídkami, jakmile jsou vybrány, jsou viditelně zobrazeny v době nákupu. Tyto sazby se mohou kdykoli změnit podle uvážení společnosti. Náklady spojené s umístěním reklam a dalších služeb jsou viditelně popsány na webových stránkách a jsou zde zahrnuty formou odkazu.

2.6 Zadavatel nese plnou a solZodpovědnost za produkci, publikaci a vyvěšování Content. Inzerent oznámí Společnosti do jednoho (1) pracovního dne od prvního zveřejnění jakékoli opravy, změny nebo výmazy, které jsou k tomu nutné. Společnost neposkytuje žádné náhrady ani kredity (které zahrnují kredity, úpravy, kupóny a podobně) a Inzerent by je neměl očekávat.

(a) Společnost neposkytuje náhradu, Společnost, u svého sole uvážení, nebude (i) vracet kredit na jakoukoli kreditní nebo debetní kartu použitou k platbě za reklamní službu; nevystaví (ii) šek na vrácení peněz, který nebude zaslán na aktuální evidenční adresu uvedenou v účtu inzerenta. V rozsahu, v jakém společnost poskytuje nebo připisuje kredit na účet inzerenta nebo poskytla kredit v minulosti, v každém případě, z jakéhokoli důvodu, musí být takový kredit použit nejpozději do 1) sto osmdesáti (180) dnů od okamžiku, kdy byl připsána na účet Inzerenta; 2) před ukončením této smlouvy; nebo sto osmdesát (180) dnů od data účinnosti této smlouvy, podle toho, co nastane dříve. V opačném případě bude kredit zrušen a propadne a nebude poskytnuta žádná náhrada. Případný přeplatek bude zaúčtován jako dobropis a bude s ním nakládáno v souladu s tímto odstavcem.

(b) Inzerent nese plnou a solZodpovědnost za to, že každá platba je náležitě a přiměřeně označena tak, aby společnost mohla takovou platbu použít na účet inzerenta a reklamu. Inzerent musí contjednat neprodleně Společnosti, pokud se Inzerent domnívá, že taková platba Inzerenta nebyla provedena správně. Pokud společnost není schopna provést platbu do devadesáti (90) dnů po jejím obdržení, tato platba propadá, stává se majetkem společnosti a nebude vrácena.

(c) Pokud se strany dohodnou, že Inzerent bude platit za reklamy na základě modelu variabilních poplatků, jako jsou zobrazení, prokliky, expozice, konverze a podobně (např. bannerové reklamy), Inzerent musí společnosti zaplatit nevratný zálohový poplatek v záloha. Na konci účetního období, jak je stanoveno Společností ve svém solPodle uvážení společnost předloží inzerentovi zprávu dokládající výpočet poplatku za inzerci a tento poplatek bude odečten z částky zálohy. Záznamy, soubory, statistiky a zprávy společnosti budou jediným základem pro výpočet poplatku za inzerci a nepodléhají auditu. Jakékoli dotazy týkající se takového výpočtu musí být předloženy do pěti (5) pracovních dnů od předložení zprávy Společností Inzerentovi, jinak bude takový výpočet poplatku považován za konečný. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že model variabilního poplatku, jak je popsán výše, je běžným method pro výpočet reklamního poplatku mezi nezávislými internetovými podniky a neznamená a neznamená, že společnost vlastní, controle nebo má jakýkoli vliv na podnikání inzerenta. Inzerent má sole a úplné vlastnictví a contovládat své podnikání.

(d) Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že finanční instituce nebo prodejce Inzerenta může Inzerentovi uložit poplatek v důsledku toho, že Inzerent zaplatí společnosti své poplatky za inzerci nebo služby společnosti pomocí kreditní/debetní karty nebo jiné platební karty této finanční instituce nebo prodejce.ethod. Inzerent bere na vědomí, že společnost může používat domácí a/nebo mezinárodní obchodní zpracování, a jako takové mohou být přidány další mezinárodní poplatky. Inzerentovi se doporučuje, aby s těmito poplatky předem porozuměl stejně jako Inzerent solje odpovědný za platbu těchto poplatků a při výběru platby je zohledněteethod a konkrétní kreditní/debetní kartu, protože poplatky se liší.

2.7 Kromě bytí solplně odpovědný a odpovědný za všechny ContInzerent je také odeslán do firemní sítě solely odpovědný za jakékoli contpřístupný prostřednictvím jakéhokoli odkazu, který inzerent zařadí jako součást Inzerentova Conta za jakékoli technické poruchy, chyby nebo jiné problémy způsobené tímto odkazem. Inzerent konkrétně odškodní a drží Společnost (což znamená Společnost, její vlastníky, funkcionáře a ředitele, nástupce, postupníky, právní zástupce, přidružené společnosti, zástupce a držitele licencí a ve všech případech jejich příslušné vlastníky, funkcionáře a ředitele, nástupce, postupníky, přidružené společnosti, agenti a držitelé licencí) neškodí za jakékoli nároky, dluhy nebo obvinění související s jakoukoli stránkou propojenou Inzerentem na jednu nebo více prodejen v síti společnosti.

2.8 Inzerent je solodpovědný za jakékoli Contentita předložená Společnosti Inzerentem nebo jménem Inzerenta třetími stranami (jako jsou fotografové nebo jiní zástupci Inzerenta) a všechna ustanovení této Smlouvy se vztahují na takové Content. Inzerent zaručuje a prohlašuje, že vlastní a ponechává si nebo získal od Contvlastník, všechna potřebná práva k zobrazení všech Content předložený společnosti v souladu s touto smlouvou, včetně, bez omezení, všech nezbytných modelových verzí, licencí na autorská práva, licence na ochranné známky, postoupení, práva na propagaci a podobně. Inzerent konkrétně odškodní a ochrání společnost za jakékoli nároky, dluhy nebo obvinění související s jakýmkoli Contpředkládá a/nebo zveřejňuje podle této smlouvy.

2.9 Před odesláním jakéhokoli ContZa účelem zveřejnění si Inzerent musí založit u Společnosti reklamní účet (dále jen „Účet“), který vyžaduje konkrétní registraci, identifikaci a platební údaje podle uvážení Společnosti. Inzerent zaručuje a prohlašuje, že veškeré informace poskytnuté v souvislosti s registrací k Účtu jsou pravdivé a správné. Inzerent si může vytvořit pouze jeden (1) Účet a jeho převod nebo prodej je zakázán. Společnost může podle uvážení Společnosti kdykoli odmítnout, pozastavit nebo zrušit registraci účtu, pokud Inzerent nesplní nebo nedodrží publikační pokyny společnosti, hodnocení zajištění kvality, zásady boje proti podvodům nebo ověření zákazníka. úsilí. Inzerenti, kteří byli odmítnuti, pozastaveni, odepřeni nebo jim bylo zakázáno zřízení účtu, se nebudou pokoušet zaregistrovat další účet pomocí stejných nebo odlišných registračních údajů. Jakékoli takové snahy o obcházení budou považovány za podvodné a nezákonné.

2.10 Inzerent si nesmí vytvořit Účet, pokud by přístup na Web nebo jeho služby porušoval zákony jurisdikce Inzerenta.

2.11 Inzerent odpovídá za všechna použití a/nebo činnosti prováděné prostřednictvím Účtu inzerenta,ethzda není povoleno inzerentem. Inzerent se zavazuje neprodleně informovat Společnost o jakémkoli neoprávněném přístupu nebo použití Účtu inzerenta.

2.12 Společnost se zříká jakékoli a veškeré odpovědnosti vyplývající z podvodného přístupu a/nebo používání webových stránek prostřednictvím účtu inzerenta.

2.13 Inzerentovi může být poskytnut online přístup k jeho Účtu. Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že takový Účet může být používán solely umožnit účely stanovené v této smlouvě, včetně jakéhokoli použití nezbytného k uskutečnění jejího záměru. Inzerent bude chránit své heslo k účtu a další přihlašovací údaje v souladu s průmyslovými standardy a nebude tyto informace sdílet s žádnou třetí stranou. Inzerent zůstává solje odpovědný a ručí za Contvložit na takový účet bez ohledu na jakoukoli pomoc, kterou společnost může poskytnout inzerentovi s ohledem na takový účet (např. načítání nebo převod Contvložit na účet), jak to umožňuje tato smlouva.

2.14 Ochrana osobních údajů/shromažďování údajů.

(a) Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost používá soubory cookie, možnosti prohlížeče, webové majáky, funkce a funkce, sledovací služby a další technologie ke shromažďování informací o Inzerentovi za účelem zlepšení zkušeností Inzerenta na stránkách. Účelem sběru těchto údajů je zlepšit navigaci na webu; udržovat sledování preferencí; poskytovat obecné interní a uživatelské webové analytické zprávy; provádět výzkum; a pomáhat při identifikaci možných podvodných aktivit. Shromážděné informace zahrnují mimo jiné IP adresu inzerenta, zařízení, údaje o transakcích, informace o prohlížeči, zeměpisnou polohu, nezměněné obrázky/fotografie rozmazaných obrázků/fotografií, které může inzerent odeslat, a další údaje o relacích (souhrnně „ Pasivní data“).

(b) Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že k tomu, aby společnost mohla podnikat, bude muset Inzerent přenést osobní údaje, které budou zahrnovat informace o účtu a inzerentovi, platební údaje, jako jsou údaje o kreditní nebo debetní kartě, identifikační údaje, osobní identifikační doklady, např. jako vládní identifikační karty a jiné ověřovací dokumenty, autentizační nebo jiné fotografie a/nebo jiná dokumentace ověřující věk a materiály vlastníka účtu nebo osob uvedených v Content. Inzerent navíc bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost může zaznamenávat a ukládat veškeré interakce s inzerentem (např. telefon, živý chat, e-mail, internet atd.). Všechny výše uvedené kategorie informací, dat a materiálů jsou zde označovány jako „aktivní data“.

(c) Inzerent plně a vědomě výslovně souhlasí s tím, aby Společnost přijala Pasivní data a Aktivní data a nakládala s nimi (např.ether, „Obchodní údaje“) bez ohledu na to, kdy nebo na základě jaké smlouvy byly Společnosti poskytnuty. Společnost souhlasí s tím, že bude obchodní údaje zpracovávat za použití komerčně přiměřených standardů. Společnost má dále výslovné povolení Inzerenta (bez jakéhokoli dalšího souhlasu) používat a uchovávat Obchodní údaje, jakkoli to považuje za vhodné, a poskytovat některé nebo všechny z nich jakémukoli orgánu činnému v trestním řízení nebo v reakci na předvolání nebo jiné správní, regulační nebo právní proces nebo povinnost včetně, bez omezení, vůči třetí straně za účelem ochrany Společnosti, Inzerenta nebo široké veřejnosti a/nebo je poskytnout třetí straně a všem předchůdcům, nástupcům a postupníkům v případě, že Společnost, její aktiva nebo všechny nebo v podstatě veškerý její majetek nabývá při prodeji, fúzi nebo jiné reorganizaci společnosti nebo v případě úpadku vsolvency nebo nucená správa. Pokud Společnost podcontneprodává, prodává nebo převádí své závazky podle této smlouvy na nevládní subjekt, učiní tak pouze v případě, že takový subjekt souhlasí s použitím komerčně přiměřených standardů k ochraně takových Obchodních údajů. Inzerent bere na vědomí, že pokud jakýkoli (vládní nebo ne) podcontdodavatel, kupující nebo nabyvatel nesplní své povinnosti v oblasti ochrany údajů podle této smlouvy Společnost nebude žádným způsobem odpovědná ani ručit Inzerentovi za plnění subc.onttraktor.

(d) Inzerent výslovně souhlasí s tím, že společnost může vyhledávat, porovnávat a ověřovat obchodní data s jakýmikoli použitelnými zdroji, jako jsou vládní databáze a nástroje a software třetích stran, a pokud jde o informace o kreditních, debetních, dárkových nebo jiných platebních kartách, společnost má Výslovné povolení inzerenta používat dodavatele třetí strany v souladu s PCI k ukládání a zpracování platebních karet, jako jsou kreditní, debetní a dárkové karty.

3. Udělení licenčních práv.

3.1 Inzerent tímto uděluje společnosti, spolu s jejími nástupci a nabyvateli celosvětovou, nevýhradní, trvalou, bezplatnou licenci k používání, zobrazování, kopírování, publikování, zveřejňování, vystavování, vysílání, přenášení, komunikaci, provádění, distribuci a šíření. C. inzerentaontvstoupit do firemní sítě a/nebo začlenit takového inzerenta Contdo jakékoli formy, média nebo technologie, která je nyní známá nebo později vyvinutá. Licence udělená Společnosti Inzerentem umožňuje zveřejnění Inzerenta Content na jiné webové stránky třetích stran, které pomohou společnosti získat více diváků, aby viděli C. inzerentaontent, včetně jakýchkoli odvozených děl založených na takovém Content, pro účely uvedené v této smlouvě, včetně všech použití nezbytných k uskutečnění jejich záměru. Inzerent tímto uděluje Společnosti právo společnosti solPodle vlastního uvážení zpracovávat a/nebo provádět změny, jako je mazání Content, aby takové Contdodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a předpisy (souhrnně „zákony“) a zásady a postupy společnosti a bránit porušování duševního vlastnictví třetích stran (např. autorských práv). Inzerent konkrétně souhlasí s tím, že společnost může umístit „RubPage” vodoznak značky na obrázcích odeslaných Inzerentem Společnosti k zobrazení na webových stránkách Společnosti. Inzerent také chápe a tímto souhlasí a souhlasí s tím, že společnost může povolit Contumožnit divákům, uživatelům webových stránek a dalším, aby vytvářeli a/nebo zveřejňovali komentáře, hodnocení, recenze a podobně (souhrnně „Komentáře diváků“) o takovém Inzerentovi na jedné nebo více vlastněných nebo přidružených webových stránkách. Inzerent výslovně zprošťuje Skupinu Společnosti veškeré odpovědnosti vzniklé v souvislosti s komentáři diváků nebo používáním Contvčetně, bez omezení, odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli rozmazání, zkreslení, pozměnění, vodoznaku nebo optické iluze, ke které může dojít.

3.2 Bez ohledu na jakékoli ustanovení níže uvedené k contSpolečnost nebude mít žádnou povinnost vymáhat autorská práva inzerenta nebo jiná práva duševního vlastnictví související s Content předložen a/nebo zveřejněn. Inzerent bere na vědomí, že na internetu se množí krádeže duševního vlastnictví a že Content může být odcizen, zkopírován nebo jinak narušen třetími stranami, nad nimiž společnost nemá žádné controle. Pokud dojde k jakémukoli takovému porušení, Inzerent nese odpovědnost solPovinnost vymáhat práva duševního vlastnictví Inzerenta, pokud si to přeje. Společnost si vyhrazuje právo vymáhat svá vlastní autorská práva, licenční práva a další práva duševního vlastnictví související se sítí společnosti a souvisejícími díly. Inzerent bude vždy přiměřeně spolupracovat se Společností a jejím právním zástupcem, pokud jde o jakékoli podezření na porušení nebo žalobu o porušení, včetně, bez omezení, svědectví a zpřístupnění jakýchkoli záznamů, dokumentů, informací a podobně, pokud to bude přiměřeně požadováno Společnost.

3.3 Upozornění na soukromí/zabezpečení: Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli společnost vynakládá přiměřené úsilí na ochranu jakýchkoli osobních údajů nebo soukromých údajů, které jí inzerenti poskytují, žádná webová stránka ani server není imunní vůči hackerům nebo jiným porušením bezpečnostních protokolů, což může mít za následek protiprávní zveřejnění těchto informací a údajů. Takové činy mohou způsobit ponížení, duševní/emocionální útrapy, krádež identity a další významné škody. Inzerent proto bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost nenese odpovědnost za jakékoli zveřejnění soukromých informací, osobních údajů inzerenta nebo Conta Inzerent tímto nezbavuje společnost jakékoli odpovědnosti a nároků s tím spojených. Inzerent dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Webová stránka je reklamní destinací zaměřenou na dospělé s erotickou tématikou, která je přístupná uživatelům z celého světa. Inzerent proto chápe, že jakýkoli materiál odeslaný na Webovou stránku si mohou prohlížet současní a/nebo bývalí přátelé, rodina, kolegové, spolupracovníci, zaměstnavatelé a známí.

3.4 Společnost není povinna ani povinna platit Inzerentovi žádnou peněžní náhradu za licenční práva, která Inzerent udělil Společnosti podle této smlouvy, a Inzerent souhlasí s tím, že odeslání a/nebo zveřejnění Contentita na jednom nebo více provozovnách v síti společnosti představuje přiměřenou a dostatečnou protihodnotu za udělení uvedených práv.

3.5 Doba trvání licenčních práv udělených Inzerentem Společnosti je neomezená, s tou výjimkou, že uvedená licenční práva mohou Inzerent ukončit ukončením Smlouvy podle bodu 8.10. Inzerent bere na vědomí, že pouhé zastavení plateb za jeho inzeráty nebo neprodloužení inzerce se Společností neznamená ukončení licenčních práv nebo této smlouvy. Po účinném ukončení licenčních práv ze strany inzerenta společnost odstraní veškeré Contz firemní sítě. Společnost není povinna vracet žádné Content Inzerentovi, který Inzerent předložil společnosti. Nehledě na nic k contInzerent bere na vědomí, že všechny ContSpolečnost nebo její předchůdci, jednatelé, ředitelé, akcionáři, přidružené společnosti, nástupci a nabyvatelé mohou uchovávat údaje k archivaci, contpraktické a/nebo právní účely včetně, bez omezení, zveřejnění archivované části reklam nebo profilové části inzerentů na jejích webových stránkách, prodej společnosti nebo všech nebo v podstatě všech jejích aktiv a/nebo bankrot , nucená správa nebo insolvedení Společnosti.

3.6 Veškerá licenční práva udělená Společnosti podle této smlouvy budou bez licenčních poplatků, plně převoditelná, převoditelná a sublicencovatelná Společností ve svých sole diskrétnost.

3.7 Inzerent může určit třetí stranu, aby jednala jménem Inzerenta uzavřením smlouvy o delegování inzerenta. Inzerent bere na vědomí, že Inzerent je plně odpovědný za jednání určené třetí strany jednající jménem Inzerenta, a to se souhlasem Inzerenta i bez něj. Inzerent bere na vědomí, že uzavření smlouvy o delegování inzerenta nezbavuje inzerenta podmínek této smlouvy a že tento inzerent je společně a nerozdílně odpovědný za veškeré jednání kteréhokoli zástupce.

3.8 Tato Smlouva nezakládá licenci pro Inzerenta k používání obchodních názvů Společnosti, servisních značek nebo jakýchkoli jiných obchodních insignií vlastněných nebo licencovaných Společností, včetně, ale bez omezení na „RUBPAGE““, „RUB STRÁNKA“ a jakýkoli termín contchráněné ochranné známky, servisní značky nebo obchodní názvy společnosti. Jakékoli použití jakýchkoli obchodních názvů, servisních značek nebo jakýchkoli jiných obchodních insignií společnosti nebo poskytovatelů licencí společnosti je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Inzerent konkrétně nesmí registrovat žádný Uniform Resource Locator (URL) nebo adresu World Wide Web, která contje jakákoli ochranná známka nebo adresa URL společnosti nebo poskytovatelů licencí společnosti nebo že contžádné výrazy, které jsou matoucím způsobem podobné ochranným známkám nebo adresám URL společnosti.

3.9 Bez ohledu na cokoli v tomto dokumentu k contSpolečnost tímto uděluje inzerentovi celosvětovou bezplatnou licenci k používání, kopírování a veřejnému zobrazování RUBPAGE kolektivní členské značky způsobem podléhajícím průběžnému schvalování Společností. Tato licence udělená v tomto oddílu continue, dokud nenastane první z následujících událostí: (a) Inzerent nesplňuje kvalifikaci stanovenou Společností jako předpoklad pro používání značky; nebo (b) Společnost ukončí tuto licenci ve své solPodle uvážení a po poskytnutí oznámení Inzerentovi. Společnost si vyhrazuje právo zavést licenční poplatek nebo jiný požadavek na protiplnění za contzavedení práv podle této smlouvy.

4. Prohlášení, záruky, ujednání a odškodnění ze strany inzerenta. Inzerent tímto prohlašuje, zaručuje a zavazuje se vůči společnosti následovně:

4.1 Tento Inzerent vlastní nebo má zákonnou pravomoc převést nebo udělit Společnosti jakákoli licenční práva, práva duševního vlastnictví, jiná zákonná nebo spravedlivá práva nezbytná nebo požadovaná k povolení zveřejnění Content na jedné nebo více pobočkách v síti společnosti, včetně, bez omezení, všech autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu oblečení, zveřejnění obchodních názvů a vydání modelů všech osob uvedených v uvedeném Content dostačující k tomu, aby bylo povoleno legální použití jejich jmen a podobizny, osoby a/nebo postavy (postav), včetně, ale bez omezení na uvolnění všech nezbytných práv na publicitu, komerční využití a soukromí.

4.2 Tento Inzerent neučinil žádné další dohody, povinnosti, závazky nebo právní břemena, které by mohly bránit nebo zasahovat do práv a licencí, které Inzerent udělil Společnosti podle této smlouvy, nebo které by společnosti mohly bránit ve volném používání Content, jak je stanoveno v této smlouvě.

4.3 Že Content je zcela originální a nebyl zkopírován jako celek ani zčásti z jiného díla, reklamy, obrázku nebo zdroje třetí strany, které nevlastní ani na něj nemá Inzerent licenci. Vizuální obrazy contbyl v Content nejsou ani falešné, ani „stock“ fotografie a že jakákoli fotografie osoby zobrazené v Content je pravdivým a přesným zobrazením zobrazené osoby a je k dispozici pro jakékoli inzerované služby.

4.4 Že všechny osoby zobrazené v jakémkoli obrazovém zobrazení v Contentita, kterou Inzerent předložil Společnosti, souhlasila s dospělými staršími osmnácti (18) let (nebo staršími, pokud je věk dospělosti vyšší než 18 v jurisdikci, kde byly osoby vyfotografovány), v době, kdy bylo uvedeno osoby byly fotografovány v souvislosti s vytvořením nebo výrobou Content.

4.5 Pokud Inzerent využije Účet Inzerenta k odeslání Content týkající se třetích stran, že všechny fotografie jednotlivců contbyl v Contjsou fotografie dospělého baviče, kterého Inzerent aktuálně zaměstnává a/nebo zastupuje. Pokud by taková osoba již nebyla spojena s Agenturou, Agentura to oznámí společnosti do jednoho pracovního dne a provede takové změny ve všech zaslaných Contodrážet každou takovou změnu ve sdružení. Agentura dále prohlašuje, že osoba podepisující tuto smlouvu osobně zkontrolovala dokumenty o ověření věku, aby potvrdila, že osoba uvedená v jakémkoli Contentita předložená společnosti překročila zákonný věk pro dosažení souhlasu v jurisdikci, kde Content byl vytvořen.

4.6 RubPage má politiku nulové tolerance vůči obchodování s lidmi, vykořisťování nezletilých, prostituci a jakémukoli jinému nezákonnému chování. Při vyšetřování trestné činnosti spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení v souladu s příslušným postupem, jako je předvolání k soudu. RubPage má politiku nulové tolerance vůči obchodování s lidmi, vykořisťování nezletilých, prostituci a jakémukoli jinému nezákonnému chování. Při vyšetřování trestné činnosti spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení v souladu s příslušným postupem, jako je předvolání k soudu. Reklamy, které porušují naše zásady nulové tolerance, budou odmítnuty a odeslání takových reklam ke zveřejnění může mít za následek postoupení orgánům činným v trestním řízení a okamžité uzavření účtu.

4.7 Aby každý Inzerent, který předloží Contsubjekt, který odkazuje na místo podnikání nebo místo podnikání nebo je zobrazuje, má povolení předmětného podniku nebo místa zveřejnit takové Content, a že takový Contneporušuje práva duševního vlastnictví vyobrazeného podniku nebo místa.

4.8 Údaje, které Inzerent obchodních údajů společnosti předložil, jsou platné, autentické a skutečné; že Inzerent má všechna práva nezbytná k použití a prezentaci Obchodních údajů Společnosti; že informace contv něm uvedené je pravdivé a přesné; a že veškerá dokumentace použitá k identifikaci Inzerentů je dokumentací, která byla vydána orgánem příslušného a platného vládního úřadu osoby, jejíž jméno je v dokumentaci uvedeno.

4.9 Tento Inzerent má a uchovává platnou, autentickou a skutečnou dokumentaci osoby (osob) zobrazené v Contentitu, kterou Inzerent předložil společnosti na žádost a prokázal, že tyto osoby byly dospělé osoby starší osmnácti (18) let (nebo starší, pokud je věk dospělé osoby vyšší než 18 let v jurisdikci, kde byly osoby vyfotografovány) když Content zobrazující takové osoby byl vytvořen. Inzerent bere na vědomí, že taková dokumentace obsahuje důkaz o datu výroby jakéhokoli vyobrazení.

4.10 Proti Inzerentovi nebyl v souvislosti s Content nebo jinak a že Inzerent neví o žádném nároku, že Content porušuje práva duševního vlastnictví nebo porušuje práva k jakémukoli jinému dílu a/nebo jakékoli osobě, filmu nebo korporaci.

4.11 Všechny povinnosti týkající se Content, včetně, bez omezení, všech platů, licenčních poplatků, současných a budoucích licenčních poplatků, servisních poplatků a podobně, pokud existují, byly dosud plně uhrazeny.

4.12 Že Content: (a) není nezákonné nebo contrary k právu; (b) nepropaguje nezákonné aktivity ani neodkazuje na webové stránky nebo sociální média propagující nezákonné aktivity; (c) nepropaguje násilí ani s ním nesouvisí contrary k právu; (d) není obtěžující, pomlouvačný, nenávistný, hrubý, urážlivý nebo obscénní; (e) neodkazuje na webové stránky, které contnení contentita, která je nezákonná, pomlouvačná, nenávistná, urážlivá, urážlivá nebo obscénní; f) nezahrnuje zobrazení skutečné nebo simulované sexuální aktivity; g) nezobrazuje genitálie nebo stydkou oblast; h) nebyla nikdy předmětem žádného stíhání, vyšetřování nebo občanskoprávní žaloby ze strany jakékoli strany nebo vládního orgánu. Společnost si vyhrazuje právo, ale nenese žádnou povinnost, smazat, odstranit nebo odmítnout zveřejnit jakýkoli Contentita, o které se domnívá, že je nezákonná, obscénní, urážlivá nebo porušuje tuto smlouvu nebo její zásady a postupy. Inzerent se vzdává veškerých nároků souvisejících s takovým odstraněním.

4.13 Že nic v Content představuje nebo navrhuje nabídku zapojit se do nezákonného jednání nebo chování, a solpodněcování nebo setkání za účelem zapojení do nezákonného chování nebo chování nebo komunikace týkající se nezákonného chování nebo chování jakéhokoli druhu, ve všech případech s ohledem na všechny platné zákony. Takový Contje přísně zakázáno a jeho zveřejnění bude mít za následek zrušení účtu inzerenta u společnosti.

4.14 Pokud Inzerent provozuje obchodní činnost, která je popsána nebo uvedena v Contentitu, kterou společnosti předložil Inzerent nebo která se nachází na Inzerentově webu nebo na Inzerentově vlastní sociální síti, že uvedený podnik je v souladu se všemi platnými zákony a Inzerent získal všechny potřebné licence, povolení a oprávnění k provozování takového podnikání od všech příslušných agentur a úřady.

4.15 Tento Inzerent si přečetl, rozumí, souhlasí a bude se plně řídit aktuálními zásadami společnosti, prohlášeními a dalšími provozními postupy, jak jsou uvedeny na www.rubpage. Com.

4.16 Tento Inzerent bude hájit, odškodnit a ochránit Skupinu Společnosti před a proti jakékoli žalobě, žalobě, nároku, rozsudkům, sankcím, ztrátám, škodám, nákladům, poplatkům, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, a jiným ztrátám, které mohou být získány nebo uvaleny. z důvodu porušení jakéhokoli prohlášení, záruky, ujednání nebo dohody nebo nesprávného prohlášení učiněného inzerentem podle této smlouvy nebo jakéhokoli tvrzení, že některý z Contentita předložená Inzerentem společnosti nebo zveřejněná Inzerentem porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli třetí strany z důvodu použití Content společností. Inzerent dále souhlasí s tím, že uhradí společnosti veškeré náklady, včetně poplatků za právní zastoupení, které jí vzniknou v reakci na předvolání, žádosti o zjištění, soudní příkazy, žádosti o vymáhání práva nebo jiný právní proces týkající se inzerenta.

4.17 Odeslání jakéhokoli Contentita, která poruší požadavky stanovené v této smlouvě, může představovat podstatné porušení této smlouvy, což společnosti umožní ji okamžitě ukončit.

5. Omezení odpovědnosti za předložený Content

5.1 Inzerent souhlasí s tím, že Skupina Společnosti nenese žádnou odpovědnost ani neručí žádným způsobem ani v jakékoli míře za ztrátu nebo poškození jakéhokoli Content dodaný nebo předložený Inzerentem společnosti. Všechny ContPodléhá uchovávání záznamů společnosti a dalším souvisejícím zásadám. Inzerent výslovně bere na vědomí, že Inzerent dodává pouze kopie Content společnosti a tato společnost není povinna uchovávat záložní kopie jakéhokoli Content podaný inzerentem nebo vrátit Contodešlete Inzerentovi.

5.2 Inzerent souhlasí s tím, že společnost nenese odpovědnost za jednání nebo opomenutí jakýchkoli uživatelů, kteří contjednat jako Inzerent nebo navštívit webové stránky Inzerenta prostřednictvím Firemní sítě nebo jinak („Návštěvnost“). Takový provoz přichází JAK JE, bez jakýchkoli záruk jakéhokoli druhuethať už výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo kvalitu. Inzerent je odpovědný za to, že takový provoz souhlasí s podmínkami Inzerenta, a pokud takový provoz poruší jakékoli takové podmínky, inzerent souhlasí s tím, že nebude činit Skupinu společností odpovědnou ani odpovědnou.

5.3 Inzerent souhlasí s tím, že společnost nenese odpovědnost za jednání jakékoli osoby, která odpoví na inzerát nebo inzerenta Content zveřejněný na firemní síti. Inzerent výslovně osvobozuje společnost od jakýchkoli a všech nároků vyplývajících z osobního zranění, duševní tísně, poškození majetku, ztráty života, ztráty svobody, zranění, nemoci, těhotenství nebo jiných škod/ztrát, které inzerentovi vzniknou v důsledku interakcí s třetími stranami. pocházející z Content zveřejněný na firemní síti.

6. Zřeknutí se záruk/Převzetí rizika; Omezení závazků.

6.1 ODMÍTNUTÍ ZÁRUK/PŘEJÍMÁNÍ RIZIKA. INZERCE VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ INZERTOREM POUŽÍVÁ U INZERÁTORA SOLE A VÝHRADNÍ RIZIKO. SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU, SE VŠEMI CHYBAMI“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. SPOLEČNOST VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, WHETHER VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, KVALITY, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU STANOVENÉM ZÁKONEM. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY SPLNÍ POŽADAVKY INZERCE, NEBO ŽE SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ NEBO BEZCHYBNÉ; SPOLEČNOST ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VÝSLEDKŮ, KTERÉ LZE ZÍSKAT Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, DIVÁKŮ NEBO UŽIVATELŮ JEJICH WEBOVÝCH STRÁNEK, PROVOZU NEBO ZA PŘESNOST ČI SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB DECTEF V KAŽDÉM SOFTWARU, HARDWARE NEBO SLUŽBÁCH BUDOU OPRAVENY. INZERCE BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JAKÉKOLI POUŽITÍ JAKÉHOKOLI MATERIÁLU A/NEBO DAT STAŽENÝCH NEBO JINAK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VLASTNÍM UVÁŽENÍ A RIZIKO INZERTORA, A TENTO INZERÁTOR BUDE SOLELY ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ SVÉHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ ZPŮSOBÍ STAŽENÍ TAKOVÉHO MATERIÁLU A/NEBO DAT. DÁLE TAKÉ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JAKÉKOLI INFORMAČNÍ ČLÁNKY, REKLAMNÍ TIPY NEBO ČLÁNKY S NÁZORY (SOUHLASNĚ ZDE OZNAČOVANÉ JAKO „ČLÁNKY“) UVEDENÉ KDEKOLI NA FIREMNÍ SÍTI NEJSOU ZAMYŠLENY JAKO ANI JAKO PRODUKCE LEGAL SOLELY ODRAZUJTE NÁZORY AUTORŮ ČLÁNKŮ. INZERCE TÍMTO SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JAKÉKOLI SPOLEHLOVÁNÍ NA ČLÁNKY JE SOLROZHODNUTÍ INZERCE A INZERCE ELY DÁLE SOUHLASÍ S ZŘEKNUTÍM SE JAKÝCHKOLI NÁROKŮ ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT Z ROZHODNUTÍ INZERTORA ŘÍDIT SE JAKOUKOLI RADOU, KTERÁ MŮŽE BÝT CONTAINED V JAKÉKOLIV ČLÁNKU.

6.2 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTÍ. INZERCE BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE SKUPINA SPOLEČNOSTÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ŠKODY VŮČI INZERÁTU NEBO JAKÉKOLI OSOBĚ ČI SUBJEKTU UPLATŇUJÍCÍ OMEZENÍ PRÁVA WICYDLO OBCHODNÍ ZISK, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTA OBCHODNÍCH INFORMACÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTUJÍCÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY) SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU NA ZÁKLADĚ SLUŽBY, ZA NÁSLEDUJÍCÍ ZPRÁVY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY SPOLEHNUTÍ SE NA ČLÁNKY UVEDENÉ NA FIRMĚ NEBO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, HARDWARU ČI TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INZERCE, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST PORADENA, VĚDĚL JINÝ DŮVOD, KTERÝ VĚDĚL, ŠKODY. INZERCE BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PŘEDCHOZÍ VĚTA ODRAZUJE INFORMOVANÉ, DOBROVOLNÉ ROZDĚLENÍ MEZI STRANAMI RIZIK (ZNÁMÝCH A NEZNÁMÝCH), KTERÁ MOHOU EXISTOVAT V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, A KTERÉ STRANY TAKOVÉHO DOBROVOLNÉHO STRANY MOHOU EXISTOVAT HOSPODÁŘSKÉ NEBO JINÉ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY BYLY VYJEDNANY A ODsouhlaseny STRANAMI NA ZÁKLADĚ TAKOVÉHO DOBROVOLNÉHO ROZDĚLENÍ RIZIKA. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ BUDE VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI PODLE JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY V SOUHRNU OMEZENA V CELKOVÉM SOUHRNU NA CELKOVOU SOUHRNU NEŽ DESET DOLARŮ (10.00 USD). PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY A JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ PLATIT.

7. Role společnosti jako poskytovatele online služeb.

7.1 Inzerent souhlasí s tím, že Inzerent je tvůrcem a producentem jeho Content a je solodpovědný za jakékoli Content, který je umístěn na jednom nebo více provozovnách v síti společnosti, a přijímá všechny závazky spojené s Content, jak je popsáno jinde v této smlouvě.

7.2 Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost působí jako zprostředkovatel komunikace pro své inzerenty a/nebo uživatele třetích stran. Společnost nevyrábí, nenavrhuje ani jinak neposkytuje žádné content svým inzerentům. Strany jako takové berou na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost bude považována za poskytovatele online služeb („OSP“) a bude také považována za interaktivní počítačovou službu. nic contzde uvedené bude v tomto ohledu vykládáno jako vzdání se práv. Inzerent podá oznámení a bude se řídit příslušnými oznamovacími postupy a souhlasí s tím, že společnost bude mít a bude plně využívat příslušná ustanovení o bezpečném přístavu, spolu s imunitou, omezeními odpovědnosti, obranou dobrého Samaritána a dalšími ustanoveními týkajícími se poskytovatelů a uživatelů interaktivních počítačů. Služby uvedené v příslušném zákoně a všechna podobná upozornění a další ustanovení omezující nebo jinak izolující odpovědnost poskytovatelů internetových služeb a poskytovatelů nebo uživatelů interaktivních počítačových služeb v souladu se zákony jakékoli jurisdikce, které se mohou uplatňovat, ve kterých se inzerent nebo jeho zástupci rozhodnou vznést jakýkoli nárok vůči Skupině Společnosti nebo jakékoli společnosti, která společnost postoupila nebo nabyla sublicence k právům uděleným Společnosti podle této smlouvy.

7.3 Inzerent uznává svou odpovědnost za to, že zabrání nezletilým osobám v jeho péči v přístupu ke škodlivým nebo nevhodným materiálům. Inzerent souhlasí s tím, že nedovolí nezletilým prohlížet žádné takové conta Inzerent se zavazuje přijmout odpovědná opatření, aby jim v tom zabránil. K dispozici je řada komerčních online bezpečnostních filtrů, které mohou uživatelům pomoci omezit přístup nezletilých ke škodlivému nebo nevhodnému materiálu. Inzerent je tímto informován, že může vyhledávat takové služby na webových stránkách, jako jsou: https://www.fosi.org/good-digital-parenting/ , https://www.rtalabel.org/ https://www.parentalguidance.org, mezi ostatními. Vezměte prosím na vědomí, že společnost neposkytuje žádné prohlášení ani záruky týkající se jakýchkoli produktů nebo služeb uvedených na takových stránkách a společnost doporučuje, aby inzerent před zakoupením nebo instalací jakéhokoli online filtru provedl náležitou náležitou péči. Inzerent souhlasí s tím, že podnikne konkrétní kroky, aby zabránil nezletilým ve sledování contv síti společnosti, pokud k počítači nebo mobilnímu zařízení inzerenta může přistupovat nezletilá osoba. Nakonec Inzerent souhlasí s tím, že pokud se jedná o rodiče nebo opatrovníka nezletilého dítěte, je odpovědností Inzerenta, nikoli Společnosti, dodržovat všechna věkově omezená contInzerentovy děti nebo svěřenci Inzerenta nebudou zobrazovat nebo zpřístupňovat v síti společnosti.

7.4 Inzerent bere na vědomí a rozumí tomu, že Společnost působí jako poskytovatel interaktivní počítačové služby. Společnost je tedy imunní vůči nárokům vyplývajícím ze zveřejnění nebo přenosu dokumentu C a nemůže za ně nést odpovědnostontze strany Inzerentů a třetích stran. Společnost nevytváří takové conta nenese odpovědnost za zveřejnění poznámek nebo sdělení třetích stran, které mohou pravděpodobně dosáhnout úrovně žaloby podle platných zákonů, včetně, ale nejen, zveřejnění materiálů, které by mohly být považovány za pomlouvačné nebo porušující práva na soukromí nebo publicitu. Upozorňujeme, že zákon umožňuje společnosti odstranit nebo zablokovat jakékoli contshledány jako urážlivé, pomlouvačné, obscénní nebo jinak porušující zásady společnosti, aniž by to ovlivnilo postavení společnosti jako poskytovatele interaktivní počítačové služby.

8. Publikační standardy

8.1 Společnost nikdy nezveřejňuje inzerci content pro reklamu ani nepřijímá contod jakékoli osoby mladší 18 let.

Společnost nikdy nezveřejňuje obrázky ani videa inzerenta pořízené před jeho 18. narozeninami.

Společnost nikdy nedovolí Inzerentovi inzerovat, navrhovat nebo naznačovat, že je mladší 18 let (ani v případě, že Společnost má důkaz, že je inzerentovi skutečně alespoň 18 let).

Inzerenti se nesmějí uvádět na trh pomocí přídavných jmen, která by mohla být použita k popisu osoby mladší 18 let.

8.2 Společnost není tvůrcem ani vlastníkem této třetí strany content a nenavrhuje ani neposkytuje žádné content třetím stranám. Společnost nevymáhá práva k duševnímu vlastnictví inzerentů, protože inzerenti si ponechávají plná práva a vlastnictví content, které poskytují, kromě omezené licence udělené společnosti prostřednictvím smlouvy s inzerentem k hostování jejich content.  

Společnost je prostě vydavatel a ne acontent poskytovatel. Předložené materiály, které splňují naše publikační standardy a požadavky na zajištění kvality, jsou publikovány bez přispění zaměstnanců Společnosti.

Společnost nezveřejní žádný text, který by byl považován za sexuálně sugestivní nebo explicitní nebo takový solnebo by mohly být nesprávně vykládány jako solpodněcování nebo zapojení do jakéhokoli nezákonného jednání nebo chování.  

Společnost se řídí zákony USA; vaše umístění reklamy neurčuje, které zákony se na vaši reklamu vztahují.

Společnost nezveřejní žádný text, který je diskriminační, urážlivý nebo jinak nevhodný.

Společnost nezveřejní žádný text, který porušuje autorská práva, ochranné známky nebo práva duševního vlastnictví jakékoli jiné průmyslové společnosti, produktu, osoby nebo služby pro dospělé.

Inzerenti nemohou zveřejňovat žádné odkazy nebo odkazy, hypertextové odkazy nebo adresy URL na webové stránky třetích stran.

Inzerenti nemohou zveřejňovat hrozby jiným inzerentům nebo divákům.

Veškerý text na inzerátech musí být předložen a zveřejněn v angličtině.

Společnost požaduje, aby Inzerenti uvedli svůj text přesně tak, jak chtějí, aby byl uveden na jejich inzerátu.  

ÚČET INZERCE BUDE UZAVŘEN, POKUD ODESLÁNÍ TEXTU, KTERÝ PORUŠUJE NÁŠ ZÁKON A/NEBO SOLICITS NELEGÁLNÍ SLUŽBY.

8.3 Společnost nezveřejní žádný obrázek, který by byl nesprávně vykládán jako solpodněcování nebo zapojení do jakéhokoli nezákonného jednání nebo chování.

Obrázky, které zobrazují vodoznaky s odkazy, hypertextovými odkazy nebo URL, nelze publikovat.

Společnost nezveřejní žádný obrázek, který by naznačoval, naznačoval nebo by byl nesprávně vykládán jako náznak, že Inzerent je mladší 18 let.

Společnost nezveřejní žádný obrázek inzerenta pořízený před tím, než inzerent dosáhl věku alespoň 18 let.

Společnost nezveřejní žádný obrázek, který je diskriminační, urážlivý nebo jinak nevhodný.

Společnost nezveřejní žádný obrázek, který by spadal pod Hlavu 18, oddíl 2257 zákoníku Spojených států.

Společnost požaduje, aby inzerenti předkládali své obrázky přesně tak, jak chtějí, aby byly prezentovány ve své inzerci.

8.4 Společnost nezveřejní žádné video, které by bylo považováno za sexuálně sugestivní nebo explicitní nebo podobné solnebo by mohly být nesprávně vykládány jako solpodněcování nebo zapojení do jakéhokoli nezákonného jednání nebo chování.

Společnost nezveřejní žádné video, které je delší než 3 minuty.

Společnost nezveřejní žádné video, které je diskriminační, urážlivé nebo jinak nevhodné.

Společnost nezveřejní žádné video, které by spadalo pod hlavu 18, oddíl 2257 zákoníku Spojených států amerických.

Zásady společnosti pro zveřejňování videí jsou v souladu se zásadami společnosti pro zveřejňování fotografií.

9. Dokumenty

9.1 Pokud z jakéhokoli důvodu existují pochybnosti o tom, že Inzerent je starší 18 let (vzhled tělesných rysů inzerenta, text uvádějící nebo narážející na skutečnost, že inzerent může být mladý apod.), může být Inzerent požádán o předložení nerozmazaný, neoříznutý nebo jinak nezakrytý obraz obličeje.

9.2 Inzerenti mají možnost stát se RubPage člen, který je pouze štítkem.

 

10. Různá ustanovení.

10.1 Všechny Content a další informace poskytnuté Inzerentem Společnosti jsou stranami považovány za nedůvěrné pro jakýkoli účel. Nehledě na nic k contjinak v této smlouvě může společnost ve svém sole uvážení, reagovat na přiměřené žádosti o informace inzerenta, whethať už formální nebo neformální. Společnost nebude mít žádnou povinnost bránit se nebo oponovat takovým žádostem nebo informovat inzerenta o takových žádostech před poskytnutím jakýchkoli odpovědných informací.

10.2 Každá strana bere na vědomí a souhlasí s tím, že si tuto Smlouvu plně přečetla a rozumí jí a měla možnost před jejím přijetím využít právního poradce podle svého výběru. Tato dohoda contje celá smlouva mezi Inzerentem a Společností týkající se předmětu řešeného níže. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí písemná a ústní ujednání, písemnosti a prohlášení a může být změněna pouze na základě oznámení společnosti. Tato smlouva je závazná a platná ve prospěch smluvních stran a jejich příslušných dědiců, osobních zástupců, nástupců a postupníků. I když tato smlouva může být převedena nebo postoupena společností, nesmí být převedena nebo postoupena inzerentem.

10.3 Zadavatel souhlasí s tím, že v případě jednoho nebo více ustanovení contuvedené v této smlouvě budou z jakéhokoli důvodu považovány za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakémkoli ohledu, taková neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost neovlivní žádné jiné ustanovení této smlouvy a tato smlouva bude vykládána tak, jako by takové neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení (s) nebyly nikdy zahrnuty.

10.4 Inzerent souhlasí s tím, že pro účely konstrukce bude tato Smlouva považována za sepsanou Inzerentem i Společností. Veškeré nejednoznačnosti a/nebo nesrovnalosti nebudou vykládány ve prospěch nebo v neprospěch žádné ze smluvních stran.

10.5 Inzerent souhlasí s tím, že při jakémkoli právním jednání vyplývajícím z této Smlouvy bude mít vítězná strana nárok na přiměřené poplatky a náklady na právní zastoupení, včetně poplatků za právní zastoupení v odvolání.

10.6 Strany souhlasí s tím, že tato Smlouva se bude řídit a vykládat podle zákonů Švýcarska. Aplikace Úmluvy Organizace spojených národů Contsmlouvy pro mezinárodní prodej zboží jsou výslovně vyloučeny. Dojde-li mezi stranami ke sporu vyplývajícímu nebo jinak souvisejícímu s touto dohodou, strany se sejdou a vyjednají v dobré víře, že se pokusí obnovitsolve sporu. Pokud strany nejsou schopny znovusolvést spor prostřednictvím přímých nebo neformálních jednání, poté jako strany solemethod resolv případě takového sporu bude spor s konečnou platností urovnán podle Rozhodčího řádu Hospodářské komory Zurich jedním rozhodcem, znalým sporů v oblasti internetu a elektronického obchodu, jmenovaným v souladu s uvedenými pravidly. Řízení se bude konat v Curychu a bude probíhat v anglickém jazyce, s výjimkou pouze nároků, u kterých je řádně požadován soudní příkaz, které musí být u soudu příslušné jurisdikce se sídlem v Curychu.

Rozhodce nemá pravomoc udělovat jakékoli sankční nebo exemplární náhrady škody; potvrdit hromadnou žalobu; přidat jakékoli strany; měnit nebo ignorovat ustanovení této smlouvy; a bude vázán rozhodným a platným právem. Rozhodce musí být členem advokátní komory v dobrém postavení a musí mít možnost podepsat přísahu neutrality. Rozhodce do třiceti (30) dnů od ukončení rozhodčího řízení vydá písemné stanovisko, ve kterém uvede všechny podstatné skutečnosti, jakož i základ svého rozhodnutí. Rozhodnutí nebo nález rozhodce bude konečný a pro strany závazný. Jakýkoli rozhodčí nález může být vydán jako rozsudek nebo příkaz u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. STRANY SE TÍMTO VZDÁVAJÍ JAKÝCHKOLI PRÁV, KTERÉ MUSÍ MÍT NA SOUZENÍ S OHLEDEM NA ROZHODČÍ NÁROKY.

10.7 Žádné zřeknutí se jakéhokoli neplnění žádnou ze stran nebude považováno za vzdání se předchozího nebo následného neplnění stejného nebo jiného ustanovení této smlouvy.

10.8 Kromě povinnosti Inzerenta zaplatit poplatky v době splatnosti nebude žádná ze stran činěna odpovědnou za tuto smlouvu, ani nebude považována za porušující nebo nedodržující tuto Smlouvu z důvodu jakéhokoli zpoždění nebo neplnění požadavků této Smlouvy v důsledku toho. o jakýchkoli příčinách nebo podmínkách, které jsou mimo přiměřené možnosti takové strany controle a kterou taková strana není schopna překonat při vynaložení komerčně přiměřené péče, včetně, bez omezení, aktů vyšší moci; válka, nepokoje, embarga, činy civilní nebo vojenské autority nebo terorismus; požár, povodeň, zemětřesení, hurikány, tropické bouře nebo jiné přírodní katastrofy; řezy vláken; stávky nebo nedostatek dopravy, zařízení, paliva, energie, práce nebo materiálů; selhání infrastruktury telekomunikačních nebo informačních služeb; hacking, porušení zabezpečení dat, SPAM, přetížení sítě nebo jakékoli selhání počítače, serveru nebo softwaru. Pokud dojde k jakékoli události vyšší moci, dotčená strana neprodleně písemně oznámí druhé straně a vynaloží obchodně přiměřené úsilí k minimalizaci dopadu události.

10.9 Vztah mezi Společností a Inzerentem podle této Smlouvy je vztahem nezávislého contractors a nesmí být ani se zastupovat jako partner, poskytovatel franšízy, nabyvatel franšízy, makléř, zaměstnanec, sluha, agent nebo zástupce druhé strany za jakýmkoli účelem. Žádné straně není uděleno žádné právo ani oprávnění převzít nebo vytvořit jakýkoli závazek nebo odpovědnost, vyjádřenou nebo předpokládanou, jménem nebo jménem jiné strany nebo zavázat jinou jakýmkoli způsobem nebo věc nad rámec povinností vyplývajících z této smlouvy. .

10.10 Kterákoli strana je oprávněna ukončit tuto Smlouvu z důvodu porušení této Smlouvy okamžitě po písemném oznámení druhé straně. Kterákoli strana může ukončit tuto smlouvu bez udání důvodu, a to po deseti (10) dnech oznámení druhé straně. Jakékoli zrušení ze strany Inzerenta však bude mít za následek všechny Inzerentem poskytnuté Contodstranění z veřejně přístupných stránek firemní sítě, s výhradou uchování pro archivaci, contúčelové nebo právní účely podle bodu 3.5. Ne content poskytnutý Inzerentem bude po ukončení vrácen. V případě ukončení ze strany Inzerenta nebo ukončení ze strany Společnosti z důvodu nebudou vráceny ani vráceny žádné platby. Pokud není uvedeno níže, ukončením vztah stran zaniká.

10.11 Všechna oznámení (např. podle oddílu 3.5 nebo oddílu 8.10) společnosti podle této smlouvy musí být zaslána společnosti pomocí následujícího formuláře: https://t.me/RubPage a v sekci Chat musíte upozornit na „Právní“.

10.12 Aby se předešlo pochybnostem, v rozsahu, v jakém je odškodnění nebo zproštění poskytnuto ve prospěch nebo ve prospěch Společnosti, se toto odškodnění nebo zproštění vztahuje na zástupce Společnosti, přidružené společnosti, zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, právníky, prodejce, Contaktéři, předchůdci, následníci a nabyvatelé.

10.13 Oddíly 1, 2.1-2.4, 2.6-2.12, 2.14, 3.2-3.8 a Oddíly 4 až 10, všechna prohlášení inzerenta, záruky a povinnosti odškodnění a jakékoli oddíly, které by vzhledem k jejich povaze přetrvaly, zůstanou v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu.

Důležité!

Nehledě na nic k contV této smlouvě nebo jinde si společnost vždy vyhrazuje právo sole svobodné uvážení vyžádat si ID, požadovat fotografie pro účely ověření, ověřit věk inzerentů, ověřit věk inzerentů uvedených na jakýchkoli fotkách v době pořízení fotografií, odmítnout Contzadávat, měnit ceny a/nebo cenový model a/nebo měnit kategorie a zásady inzerce s ohledem na tyto kategorie a navíc prodávat, převádět nebo přidělovat jakákoli nebo všechna data a informace inzerenta, včetně, bez omezení, osobně identifikovatelných údajů jak byl tento pojem široce vykládán a definován (dále jen „PII“) a/nebo jej poskytnout třetí osobě a všem předchůdcům, nástupcům a postupníkům v případě úpadku, nucené správy nebo vsolnebo pokud Společnost nebo všechna nebo v podstatě všechna aktiva Společnosti jsou získána při prodeji, fúzi nebo jiné reorganizaci Společnosti v souladu s touto Smlouvou – toto oprávnění a povolení přetrvávat po ukončení nebo vypršení platnosti této Smlouvy. V případě, že Inzerent nesouhlasí se změnami cenového nebo cenového modelu nebo možností služeb, může Inzerent ukončit tuto Smlouvu a nevkládat žádné budoucí reklamy.

KDYŽ, strany tímto souhlasí s podmínkami uvedenými výše.

/s/ Společnost

/s/ Inzerent